Jsme nezisková společnost, ve které pracují odborníci zabývající se komplexní problematikou stárnutí a zejména celospolečenským dopadem Alzheimerovy choroby a dalších druhů demence. Věnujeme se vývoji sociálních a zdravotních koncepcí a tvorbě strategií.

Mezi spolupracující subjekty patří MZ ČR, MPSV, ÚZIS ČR, LF MU. Spolupracujeme s magistráty měst, krajskými úřady a poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.

Čeho chceme dosáhnout?

  • Vyburcovat veřejnost i odborníky k diskusi na téma "Zdravotně sociální synergie v řešení péče o seniory"
  • Vytvořit koncepci péče o seniory na základě nejmodernějších požadavků a prostředků vědy a techniky
  • Podporovat projekty zaměřené na zkvalitnění a zpřístupnění péče o pacienty seniory
  • Podporovat projekty zabývající se identifikací a prevencí poruch spojených se stárnutím
  • Zlepšit vztah veřejnosti k problematice seniorů
  • Prostřednictvím pořádání konferencí, kongresů a workshopů vzbudit zájem o problematiku stárnutí


Fakta

Jak vypadá demografický vývoj?

V roce 2050 se předpokládá, že bude v naší společnosti žít 3 300 000 seniorů nad 65 let. Z toho 80% seniorů bude schopno žít samostatně nebo za pomoci příbuzných, 20% bude pro nesoběstačnost odkázáno na péči institucí. Počet nemocných se závažnými poruchami paměti až demencí bude narůstat. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba. Z hlediska epidemiologického je situace v ČR podobná ostatním Evropským zemím.

Rotterdamská studie

Ve věku 65 let je  postiženo počínající demencí 5 % obyvatel a poté se každých 5 let výskyt demence zdvojnásobuje. V populaci 80 tiletých je tedy 25-30 % lidí s různým stupněm rozvoje demence, celkově to s ohledem na věkové rozvrstvení znamená přibližně 10 % populace nad 65 let věku.


Rok 2050  - v ČR žije 380 000 obyvatel s demencí

Spojením údajů demografických a epidemiologických se odhaduje, že v příštích 30 letech dojde v České republice ke zvýšení počtu obyvatel s demencí ze současných 180 000 na 380 000. V současnosti je z aktuálně nemocných demencí  diagnostikováno a adekvátně léčeno jen asi 15 %. 

Nové poznatky lékařské vědy

Poznatky lékařské vědy však nabízejí jednu z možných cest řešení - a sice včas zahájenou efektivní prevenci syndromů stáří a to už ve druhém životním deceniu. Jedná se o prevenci metabolického syndromu a aterosklerózy, osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, deprese a demence.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence

Pro zlepšení diagnostiky časných fází demence byl v městě Brně za spolupráce Magistrátu města Brna, Institutu sociálních a zdravotních strategií a 40 ordinací praktických lékařů odstartován v roce 2017 Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a dalších poruch paměti.

Do pilotního projektu vstoupilo od 1. ledna 2017 dvacet praktických lékařů města Brna a od července 2017 se přidalo dalších dvacet praktických lékařů z okresu Břeclav. Za dobu trvání projektu bylo testováno 788 seniorů. Prvotní test nezvládlo 76 z nich a u 29 byla nově diagnostikována počínající demence. U zbývajících 49 seniorů, kteří nezvládli prvotní test, byla diagnostikována deprese nebo jiná příčina zhoršení paměti.

Konference NEURODEG  24.března 2018

Průběžné výsledky pilotního projektu budou představeny a diskutovány na konferenci NEURODEG - Konference praktického přístupu aneb co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky. Tato akce se uskuteční v sobotu 24. března  od 8:30 na Brněnském výstavišti v pavilonu E. V programu vystoupí čelní odborníci nejen z českých zemí, ale i z Austrálie, Rakouska a Slovenska.

Účastníci  budou mít možnost porovnat systémy jednotlivých zemí a podělit se o zkušenosti. Konference bude doplněna i workshopy věnovanými tématice časné diagnostiky i další péče o nemocné s demencí. Pozornost bude věnována i neurokognitivnímu tréningu jako jedné účinných preventivních i terapeutických metod poruch paměti.

Reportáž z konference Neurodeg můžete shlédnout zde: